Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky-  studio Katy, studio Sabrina, 

 

Jitka Suchánková –pedikérka, manikérka IČ: 74603817, místo provozovny Provaznická 90, 70030, Ostrava – Hrabůvka

Pavla Malcová – pedikérka, manikérka  IČ: 76511596, místo provozovny  Provaznická 90, 70030, Ostrava – Hrabůvka

 

 1. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb ve studiu Katy a studio Sabrina a kupujícími poskytovaných služeb. Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek a dále v těchto všeobecných podmínkách vystupuje jako „studio – salon“.

1.2. Poskytovatel poskytuje služby péče o tělo ve studiu na základě platného živnostenského oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu osobně, telefonicky, emailem, SMS, nebo prostřednictvím zprávy přes FB kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami studia. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby studia nevyužít.

1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může studio měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

 1. Sdělení pře uzavřením smlouvy o poskytování služeb

2.1. Na smluvní vztah mezi studiem a zákazníkem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.

2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Studio používá pro komunikaci se zákazníkem veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší, než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy.

2.4. Odstoupení od smlouvy je možné v případech sjednaných v čl. 9. všeobecných obchodních podmínek, upravujícím právo na odstoupení od smlouvy, výši odstupného, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 všeobecných obchodních podmínek.

2.5. Pro řešení sporu mezi studiem a zákazníkem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval studio za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla studiem vyřešena. Studio je povino se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.

2.6. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a studiem  jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele.

2.7. Bližší informace pro spotřebitele včetně informace o přeshraničních spotřebitelských sporech jsou k dispozici na www.mpo.cz, sekce ochrana spotřebitele.

 1. Objednávky služeb

3.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky. Dohodnutý termín je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.2. Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte nás o tom předem telefonicky nebo SMS nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury.

3.3. Předčasný příchod
K čekání jsou v našem studiu  určeny prostory čekárny. Prosíme Vás o ohleduplnost, probíhá-li ve vedlejší místnosti ošetření, abychom nebyli při práci rušeni.

3.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu (45 minut a méně) výše uvedené aplikovat nelze a pokud dorazíte s více než 10minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí.

3.5. Absence zákazníka

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě neomluvené absence požadovat při příští návštěvě zákazníka uhrazení poplatku ve výši 50% z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil.
Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuji si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření jej již neobjednat.

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby k tomuto datu odečtena z hodnoty certifikátu.

3.6. Odmítnutí služby
Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši…)
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu
f) u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

3.7. Předčasné ukončení služby
Služba může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
e) během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité materiály.

 1. Uživatelský účet

4.1. Při rezervaci a při objednávání  služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem v mailu,tel. či sms a při objednávání termínu jsou salonem považovány za správné. Správnost údajů salon neověřuje.

4.2. Přístup k mailovému účtu  studiu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně osobních  informací poskytnutých v mailové komunikaci a bere na vědomí, že studio nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.

 1. Osobní věci a cennosti

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována služba, za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po proceduře a za věci odložené v prostoru studia naše studio neručí.

6. Ceníky

Jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách studia. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do neděle. Nejsem plátce DPH.

 1. Dárkový poukaz

7.1. Použití dárkového poukazu
U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy.

Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je možné pouze na službu uvedenou na poukazu bez možnosti záměny za jinou.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby.

7.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost.

7.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednání služby je třeba provést minimálně 14 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu.

8. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele služby. Reklamace se podává písemně na adresu studia.

Odstoupení od smlouvy

8.1. Zákazník má právo před zahájením poskytování předmětu smlouvy (pedikúry,manikúry, kosmetiky,permanentní make-up) odstoupit od smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.4. či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, a má právo na vrácení uhrazené ceny za předmět smlouvy bez účtování odstupného, pokud účinky doručení nastanou ve lhůtě nejméně čtrnácti (14) dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby. Účinky odstoupení nastávají k okamžiku doručení odstoupení studia, a to na adresu provozovny studia. V případě pochybností o okamžiku doručení prokazuje takovou skutečnost zákazník.

9.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dle čl. 9.1. se smlouva od počátku ruší. Studio zákazníkovi vrátí uhrazenou cenu nejpozději do 10 (deseti) dnů od účinků odstoupení od smlouvy.

9.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1. může zákazník od smlouvy odstoupit i ve lhůtě kratší čtrnácti (14) dnů nejpozději však tři (3) dny přede dnem, v němž je sjednán termín poskytnutí služby, při uhrazení sjednaného odstupného. O účincích odstoupení platí čl. 9.1. obdobně.

9.4. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle čl. 9.3. vrátí studio zákazníkovi částku ve výši 70 % (slovy: sedmdesát procent) zákazníkem uhrazené ceny nejpozději do deseti (10) dnů od účinků odstoupení od smlouvy. Z ceny je salon oprávněn si ponechat částku ve výši 30 % uhrazené ceny jako sjednané odstupné.

9.5. V jiných případech než popsaných v čl. 9.1 až 9.4. nebo v jinde v těchto všeobecných obchodních podmínkách nelze od smlouvy odstoupit.

 1. Platnost a účinnost
  Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 27.5.2019.

———————————————

Vzhledem k tomu, že chceme vyhovět Vám všem, proto máme na Vás několik proseb:

 • Objednávejte se vždy telefonicky v době od pondělí do pátku od 8.00 h do 18.00 h..
 • Na objednávky před SMS neodpovídáme. Neplatí to pro zákazníky, kteří mají zdravotní problémy
 • Mail prosím nepoužívejte na objednávky pouze pro informace. Z důvodu, než Vám odpovíme a než odpovíte vy, termíny které Vám nabídneme nemusejí být už aktuální. Děkujeme za pochopení.
 • Choďte prosím vždy včas v domluveném termínu.
 • Pokud nemůžete dodržet objednací termín, omluvte se prosím telefonicky. Objednávky jsou závazné. Provedenou rezervaci je možno zrušit nejpozději 24 hodiny předem telefonicky. V případě, že rezervace nebude do tohoto termínu odvolána, je brána jako potvrzená a zákazník je povinen službu na kterou se objednal při další návštěvě uhradit a to ve výši 50 % z ceny objednané služby podle platného ceníku, popřípadě bude odečtena z pernamenty nebo z dárkové poukázky.
 • Připravte si prosím předem drobné peníze.
 • Vždy si na místě přepočítejte vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brána zřetel.

Všechny úkony jsou prováděny ve zdravotně nezávadném prostředí sterilními nástroji dle přísných hygienických pravidel.

U pedikúry jsou použity jednorázové čepelky a žiletky.

Každý zákazník má svůj vlastní pilník jak na pedikúru tak na nehtovou modeláž. Pilník je uschován v obálce se jménem zákazníka v pilníkové kartotéce.

Provozní řád je k nahlédnutí ve studiu, stejně jako sterilizační deník.

……………………………………………………………………………………..

 

Zásady zpracování osobních údajů

„Ochrana osobních údajů“

 1. Základní ustanovení
 • I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR„) je Jitka Suchánková se sídlem Okrajní 666, 73924 Krmelín (dále jen: „správce„).
 • II. Kontaktní údaje správce jsou :

adresa: Provaznická 90, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

IČO: 74603817

e-mail: jitka.suchankova@katystudio.cz

telefon: +420 739 120 150

 • III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
 1. Zdroje a účel zpracování osobních údajů
 • I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • II. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.
 • III. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • IV. Účelem zpracování osobních údajů je
  • • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Doba uchovávání údajů
 • I. Správce uchovává osobní údaje
  • • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
  • • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže
 1. Vaše práva
 • I. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. II těchto podmínek.
 • II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 • I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.